Höstträff på kolonin 8 september

Än är det skördetid och snart höstgrävning samt iordningställande för vintern. Söndagen den 8 september klockan 14‐16 träffas vi för traditionellt höstmöte på odlingsområdet. Vi går tipspromenad, fikar och utbyter erfarenheter, skänker, byter eller sälja plantor och fröer och kanske skänker vi av vårt överflöd.

FÖRENINGEN BJUDER PÅ
– Fika (kaffe, té eller saft) med dopp
Ta gärna med egen termos med varmt vatten, vi har Nescafé och tepåsar. Ta också med egen KOPP så slipper vi plasten och sparar på miljö och pengar.

Alla medlemmar och andra intresserade med barn och barnbarn m.fl. är hjärtligt välkomna och det gäller förstås även om du inte tänkt sälja eller byta några plantor utan bara vill fika, träffas och trivas!

Varmt välkomna!
Styrelsen              

 

Jordbeställning och städning

Jordbeställning 2019

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.
Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.

NYHET: Nu finns även möjlighet att beställa biokol som är bra för att förbättra jorden. En 40 l säck kostar 62 kr. Biokol: Kol som brinner utan syre, därmed stannar all koldioxid inne i kolet, krossas och laddas med näring. Halveringstid 6 000 år. Biokol luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart. Något för nuet och framtiden.

Vi har också toppdress som vi säljer för 35 kr per 50 l säck. Toppdress är vanlig plantjord men mer finfördelad o mer kalk, funkar till de flesta perenner, vårlökar, clematis, kaprifol, syrener, pioner.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 12 april 2019 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!

 Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 27 och 28 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 14.00 söndagen den 28 april tillfaller föreningen.

Vårens gemensamma städdagar 27 och 28 april

Lördagen den 27 april klockan 10-15 och söndagen den 28 april klockan 11-14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp (EJ jord, stenar, elektronik, farligt avfall eller köksavfall!). Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Vi ser fram emot att träffas inför en ny skön odlingssäsong.

 /Styrelsen

Medlemsinfo februari 2019

Vintern är lång och hård. Vårt odlingsområde ligger under ett tjockt snötäcke. Men efter vinter kommer vår och många börjar planera för vårsådd och odling. Folk ställer sig på kö för att få en lott. Väntetiden är nu uppe i tre år.

Avtalen
Vi har ett nytt korttidsavtal (finns på hemsidan) med kommunen för tiden 1 januari till 31 maj 2019 baserat på vårt tidigare arrendekontrakt.  Komplicerade frågor återstår att lösa för kommunen innan vi får de nya avtalet. Stort missnöje råder bland föreningarna om vissa av de förslag som kommunen har, bland annat frågan om att söka tillstånd för verksamheten hos polisen och ansvar för vattenledningar och mätarbrunnar. Vi har tillsammans med Nordöstra regionen diskuterat frågorna med Gatu- och samhällsmiljönämndens politiker.

Årsmöte
Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl. 19.00 i Kvartersgården Svartbäcksgatan 50 H, ingång från baksidan (snett emot Circle K-macken). Parkering finns vid Svartbäcksgatan 60 – 62 och Karl-Johansgårdarna. Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan. Välkomna.

Årsavgift
Årsavgiften per medlem och lott är fortsättningsvis 300 kr och ska vara betald senast den 1 mars till föreningens pg 62 56 84-6. Vid försenad betalning uttas en förseningsavgift om 50 kronor per medlem och lott.

Vårstädningen
Vårstädningen hålls gemensamt lördagen den 27 kl. 10-15 och söndagen den 28 april kl. 11-14. Obligatorisk närvaro gäller vid en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift om 200 kronor för medlemmen.

Därmed ser vi fram emot en ny strålande odlingssäsong.
Styrelsen

Höstinfo

Hösten
Höststädningen utfördes den 20 oktober av ett rekordartat antal medlemmar. Det tackar vi för. Hela rishögen eldades och vattnet stängdes av.

Vintern är redan här mer eller mindre. De flesta odlingslotterna ligger redan i dvala men än finns det tid att gräva, ansa buskar och täcka in när vädret är gynnsamt.

Förtydligad information om uppsägning av odlingslott
Ett par medlemmar har antytt kommande uppsägning av odlingslotten på grund av flyttning.

Vi påminner därför om att observera punkt 2 i nyttjanderättskontraktet (punkt 1 i vissa äldre kontrakt): ”Upplåtelsen gäller för tiden från och med tillträdesdagen enligt ovan till och med den 1 mars år _______. Arrendetiden förlängs med ett (1) år om uppsägning inte sker senast tre (3) månader (1 december) före arrendetidens utgång.” Jämför punkt 3.9 i stadgarna (finns på hemsidan).
Det innebär att du som vill säga upp din odlingslott inför nästa säsong måste göra det senast 1 december, i annat fall löper kontraktet och du ska betala din årsavgift senast den 1 mars. Årsavgifter återbetalas inte vid uppsägning under pågående säsong. Uppsägning ska vara skriftlig – mail går bra.

Se också punkt 3.10 och 3.11 om uteslutning av medlem, dvs. uppsägning av kontraktet från föreningens sida.

Om kommunens nya riktlinjer och villkor för odlingslotter
Vårt nuvarande arrendeavtal löper till 31.12.2018. Vi har ännu inte hört något från kommunen om det nya avtalet som baseras på de av Gatu- och samhällsmiljönämnden antagna nya riktlinjerna och villkoren för odlingsområden i Uppsala. Odlarföreningarna liksom Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet har protesterat mot vissa punkter i villkoren.  Vårt yttrande till kommunen över riktlinjerna finns på hemsidan www.kvarngardetodlarna.se under Arkiv.

De punkter som kvarstår och som vi är missnöjda med är:

  • Som förslaget ligger så ska föreningen ha ett avtal med Uppsala kommun och betala ”arrendeavgift” för marken samt därtill ansöka om markupplåtelsetillstånd hos polisen. För närvarande finns inga tillstånd hos polisen som sträcker sig längre än ett år. Till det kommer också en ansökningsavgift.
  • Kommunen lägger allt ansvar på föreningarna vad gäller skötsel och underhåll av vattenledningar och mätarbrunnar både inom odlingsområdet och utom odlingsområdet. Våra ledningar löper ut i dungen mot Råbyvägen där det finns en mätarbrunn. Hur hanterar vi en eventuell läcka eller översvämning där då vi inte har tillstånd att gräva eller vidta åtgärder på kommunens mark? Olösta frågor.
  • All trafik på cykel- och gångbanor förbjuds vilket skulle innebära att den som vill besöka sin odlingslott för transport av jord eller tillbehör vid varje tillfälle behöver begära särskilt tillstånd för att köra till området. Detta skulle exempelvis omöjliggöra spontanbesök till lotten för en funktionshindrad person som är beroende av biltransport.

Nordöstra regionens styrelse har bjudit in Gatu- och samhällsmiljönämndens ledamöter till en diskussion om kvarstående, olösta frågor. Av nämndens 13 ledamöter har en tackat ja.

Sök fritidsodling på kommunens hemsida om du vill läsa förslaget. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor till GSN eller till projektledaren Linda Wallgren linda.wallgren@uppsala.se eller handläggaren Camilla Schöllin camilla.schollin@uppsala.se

Med detta tackar vi alla medlemmar för den gångna säsongen och ser fram emot att träffas i vår.

Styrelsen