Ordningsföreskrifter för Kvarngärdets Odlarförening

Följande ordningsföreskrifter gäller föreningens alla medlemmar och beslutades av årsmötet den 14 mars 2019. Omskrivna enligt Uppsala kommuns riktlinjer GSN-2017-2355.

In English (pdf)

Allmänna principer

Medlemmen måste vid sidan av dessa ordningsregler följa föreningens stadgar och kontrakt med kommunen. Dessa ordningsföreskrifter har antagits av föreningens årsmöte.

Odling på kommunens mark ska ske på ett ekologiskt sätt. Kemiska bekämpnings- medel är inte tillåtna inom området.

Odlingslotterna är avsedda för hobbymässig odling.

Trädgårdsavfall ska komposteras på den egna odlingslotten. Matavfall får inte komposteras på odlingsområdet.

Gemensamma utrymmen och föremål

Medlemmen är fri att använda gemensamma föremål såsom skottkärra, redskap och vattenslangar, förutsatt att de ställs i ordning efteråt.

Medlemmen är skyldig att delta i gemensamma arbetsuppgifter som till exempel gräsklippning, städning av området, iordningställande av gångar, staket mm.

Skötsel av odlingslott

Odlingslotten ska huvudsakligen användas till odling, varför endast en mindre del av lotten får användas till sittplats, gångar mm.

Medlemmen ska hålla lotten i städat och välvårdat skick. Gångarna ska vara framkomliga. Gräskanterna utanför varje lott ska hållas klippta och fria från ogräs, och inom lotten ska svårartade ogräs såsom till exempel kirskål och kvickrot bekämpas.

Vårarbetet ska vara klart senast den 1 juni varje år, dvs. lotten ska vara tagen i bruk och upprensad.

Lådor för verktyg och olika stöd för växterna tillåts så länge de inte avsevärt skuggar grannlotten eller är ett hinder för andra odlare.

Buskar får maximalt vara en och en halv meter höga och i varje fall gäller att växter som besvärar grannen ska tas bort. Det är varje medlems ansvar att se till att grannarnas lotter inte avsevärt skuggas.

En enkel verktygslåda och drivbänk får finnas på lotten. Drivbänk/växthus får inte vara större än 6 m2 och inte högre än 1,5 meter. Glas får inte användas.

Staket får inte överstiga 1,1 meter, de ska vara glesa och får inte skugga grannlotter.
Medlemmen svarar gentemot kommunen och föreningen för skada som orsakats tredje man till följd av medlemmens brukande av odlingslotten.

Odlingslotten ska vara rensad och uppgrävd när medlem lämnar lotten för att depositionsavgift ska betalas tillbaka. Perenner och bärbuskar får vara kvar.

Kvarngärdets Odlarförening Uppsala