Höstinfo

Hösten
Höststädningen utfördes den 20 oktober av ett rekordartat antal medlemmar. Det tackar vi för. Hela rishögen eldades och vattnet stängdes av.

Vintern är redan här mer eller mindre. De flesta odlingslotterna ligger redan i dvala men än finns det tid att gräva, ansa buskar och täcka in när vädret är gynnsamt.

Förtydligad information om uppsägning av odlingslott
Ett par medlemmar har antytt kommande uppsägning av odlingslotten på grund av flyttning.

Vi påminner därför om att observera punkt 2 i nyttjanderättskontraktet (punkt 1 i vissa äldre kontrakt): ”Upplåtelsen gäller för tiden från och med tillträdesdagen enligt ovan till och med den 1 mars år _______. Arrendetiden förlängs med ett (1) år om uppsägning inte sker senast tre (3) månader (1 december) före arrendetidens utgång.” Jämför punkt 3.9 i stadgarna (finns på hemsidan).
Det innebär att du som vill säga upp din odlingslott inför nästa säsong måste göra det senast 1 december, i annat fall löper kontraktet och du ska betala din årsavgift senast den 1 mars. Årsavgifter återbetalas inte vid uppsägning under pågående säsong. Uppsägning ska vara skriftlig – mail går bra.

Se också punkt 3.10 och 3.11 om uteslutning av medlem, dvs. uppsägning av kontraktet från föreningens sida.

Om kommunens nya riktlinjer och villkor för odlingslotter
Vårt nuvarande arrendeavtal löper till 31.12.2018. Vi har ännu inte hört något från kommunen om det nya avtalet som baseras på de av Gatu- och samhällsmiljönämnden antagna nya riktlinjerna och villkoren för odlingsområden i Uppsala. Odlarföreningarna liksom Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet har protesterat mot vissa punkter i villkoren.  Vårt yttrande till kommunen över riktlinjerna finns på hemsidan www.kvarngardetodlarna.se under Arkiv.

De punkter som kvarstår och som vi är missnöjda med är:

  • Som förslaget ligger så ska föreningen ha ett avtal med Uppsala kommun och betala ”arrendeavgift” för marken samt därtill ansöka om markupplåtelsetillstånd hos polisen. För närvarande finns inga tillstånd hos polisen som sträcker sig längre än ett år. Till det kommer också en ansökningsavgift.
  • Kommunen lägger allt ansvar på föreningarna vad gäller skötsel och underhåll av vattenledningar och mätarbrunnar både inom odlingsområdet och utom odlingsområdet. Våra ledningar löper ut i dungen mot Råbyvägen där det finns en mätarbrunn. Hur hanterar vi en eventuell läcka eller översvämning där då vi inte har tillstånd att gräva eller vidta åtgärder på kommunens mark? Olösta frågor.
  • All trafik på cykel- och gångbanor förbjuds vilket skulle innebära att den som vill besöka sin odlingslott för transport av jord eller tillbehör vid varje tillfälle behöver begära särskilt tillstånd för att köra till området. Detta skulle exempelvis omöjliggöra spontanbesök till lotten för en funktionshindrad person som är beroende av biltransport.

Nordöstra regionens styrelse har bjudit in Gatu- och samhällsmiljönämndens ledamöter till en diskussion om kvarstående, olösta frågor. Av nämndens 13 ledamöter har en tackat ja.

Sök fritidsodling på kommunens hemsida om du vill läsa förslaget. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor till GSN eller till projektledaren Linda Wallgren linda.wallgren@uppsala.se eller handläggaren Camilla Schöllin camilla.schollin@uppsala.se

Med detta tackar vi alla medlemmar för den gångna säsongen och ser fram emot att träffas i vår.

Styrelsen