Ordningsföreskrifter för Kvarngärdets Odlarförening

Följande ordningsföreskrifter gäller föreningens alla medlemmar och beslutades av årsmötet den 15 mars 2021.

Ordningsforeskrifter-for-Kvarngardets-Odlarforening-2021-1.pdf

In English (pdf)

Allmänna principer

Medlemmen måste vid sidan av dessa ordningsregler följa föreningens stadgar, kontrakt och
kommunens Regler för fritidsodling i Uppsala kommun KSN-2018-3595 här https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/regler-for-fritidsodling-i-uppsala-kommun/ Dessa ordningsföreskrifter har antagits av föreningens årsmöte 15 mars 2021.

Odling på kommunens mark ska ske på ett ekologiskt och miljövänligt sätt. Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna inom området. Odlingslotterna är avsedda för hobbymässig odling.
Trädgårdsavfall ska komposteras på den egna odlingslotten. Matavfall får inte komposteras på odlingsområdet.
Trafikregler gäller, se kommunens regler länken ovan.

Gemensamma utrymmen och föremål

Medlemmen är fri att använda gemensamma föremål såsom skottkärra, redskap och vattenslangar, förutsatt att de ställs i ordning efteråt.

Medlemmen är skyldig att delta i gemensamma arbetsuppgifter som till exempel gräsklippning, städning av området, iordningställande av gångar, staket mm.

Skötsel av odlingslott

Odlingslotten ska huvudsakligen användas till odling, varför endast en mindre del av lotten får användas till sittplats, gångar mm.

Medlemmen ska hålla lotten i städat och välvårdat skick. Gångarna ska vara framkomliga. Gräskanterna utanför varje lott ska hållas klippta och fria från ogräs, och inom lotten ska svårartade ogräs såsom till exempel kirskål och kvickrot bekämpas.

Vårarbetet ska vara klart senast den 1 juni varje år, dvs. lotten ska vara tagen i bruk och upprensad.

Lådor för verktyg och olika stöd för växterna tillåts så länge de inte avsevärt skuggar grannlotten eller är ett hinder för andra odlare.

Buskar får maximalt vara en och en halv meter höga och i varje fall gäller att växter som besvärar grannen ska tas bort. Det är varje medlems ansvar att se till att grannarnas lotter inte avsevärt skuggas.

Drivbänk får uppföras på odlingslotten. Den permanenta delen på drivbänken får inte vara högre än 0,9 meter från markytan. Det är inte tillåtet att gräva ur marken för att få en högre drivbänk. Tillfälliga, nedmonterbara växthus, skydd mot skadedjur eller liknande får sättas upp under växtsäsongen om de inte kräver bygglov. Tillfällig drivbänk/växthus under säsong får inte vara större än 6 kvm och inte högre än 1,5 meter från markytan. Glas får inte användas.

Staket runt enskilda lotter är inte önskvärda. Om staket ändå sätts upp får de inte vara högre än 0,9 meter, de ska vara glesa och får inte skugga grannlotter. Staket ska godkännas av styrelsen innan de sätts upp.

Medlemmen svarar gentemot kommunen och föreningen för skada som orsakats tredje man till följd av medlemmens brukande av odlingslotten.

Odlingslotten ska vara rensad och uppgrävd när medlem lämnar lotten för att depositionsavgift ska betalas tillbaka. Perenner och bärbuskar får vara kvar.

Kvarngärdets Odlarförening Uppsala